Karim Alibahi in colour-18 (1).jpg

Karim Alibahi - Principal, Gencom

xxxxx